Algemene Voorwaarden Jouw Jurist

Artikel 1 – Definities

1.1 In onderhavige algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

a. “Jouw Jurist”: de onderneming Simon Steyaert, M.Sc., LL.M. met adres te Peperstraat 44, 9000 GENT (België), geregistreerd onder Belgisch ondernemingsnummer BE0734.458.660. – T: +32 (0) 14 88 29 89  – www.jouwjurist.be – info@jouwjurist.be

b. “Klant”: de natuurlijke persoon, of de rechtspersoon, die gebruik maakt, of wenst te maken, van de producten en/of diensten van Jouw Jurist, dan wel de persoon die op enigerlei wijze interesse heeft geuit in de producten en/of diensten van Jouw Jurist.

c. “Advies”: de visie of mening van Jouw Jurist met betrekking tot juridische kwesties. De Adviezen kunnen onder meer worden verstrekt onder de vorm van (ontwerpen van) brieven, telefoongesprekken, e-mails, algemene voorwaarden, faxen en contracten. Voornoemde lijst is een niet-limitatieve opsomming. Kort Advies: Advies zonder bestudering van stukken. Uitgebreid Advies: Advies met bestudering van stukken.

d. “Abonnement”: een overeenkomst tussen Jouw Jurist en een Klant waarbij deze Klant, tegen periodieke betaling, het recht heeft om, gedurende een bepaalde periode, maandelijks gebruik te maken van een bundel van een maximaal aantal vooraf bepaalde Adviezen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, elke dienstverlening, alle overeenkomsten en/of alle andersoortige rechtsbetrekkingen, direct of indirect verband houdende met door Jouw Jurist aangeboden producten, goederen en diensten en op de Adviezen en Abonnementen van Jouw Jurist.

2.2 Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contractuele relatie tussen Jouw Jurist en de Klant. Bovendien zijn zij niet enkel van toepassing op de initiële opdracht van de Klant aan Jouw Jurist, maar ook op alle eventuele navolgende opdrachten of contracten tussen Jouw Jurist en de Klant.

2.3 Overeenkomsten die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

2.4. De elektronische webwinkel van Jouw Jurist biedt de Klant de mogelijkheid om producten en/of diensten online aan te kopen. De algemene voorwaarden zijn ook onverkort van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment van de elektronische webwinkel en op elke online aankoop die de Klant plaatst bij Jouw Jurist.

2.5 Naast deze algemene voorwaarden kunnen ook specifieke voorwaarden van toepassing zijn. Bij eventuele tegenstrijdigheden prevaleren de specifieke voorwaarden.

2.6 Eventuele voorwaarden van de Klant zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Jouw Jurist uitdrukkelijk uitgesloten. Voorwaarden van de Klant zijn louter van toepassing indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Jouw Jurist werden aanvaard.

Artikel 3 – Voorwerp

3.1 De dienstverlening van Jouw Jurist kan onder meer betrekking hebben op het verlenen van Adviezen, het optreden als lasthebber, het verkopen van modellen, enz. en heeft in beginsel uitsluitend betrekking op Belgisch recht. Jouw Jurist biedt louter dienstverlening aan nopens niet-Belgisch recht indien Jouw Jurist dit uitdrukkelijk heeft aanvaard.

3.2 Jouw Jurist maakt in de regel louter ontwerpen op. Dit geldt zowel voor verzoekschriften, brieven, contracten, enz. Deze opsomming is niet-limitatief.

3.3 De Klant heeft er kennis van dat juridische procedures risico’s en kosten met zich meebrengen, zoals onder meer rechtsplegingsvergoeding, gerechtsdeurwaarderskosten, gerechtskosten, … (niet-limitatieve lijst). Enkel de Klant is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het al dan niet (en tijdig) indienen van (procedure)stukken, zoals verzoekschriften en dagvaardingen, of het verzenden van brieven en het al dan niet opvolgen van Adviezen van Jouw Jurist, het overmaken van ontwerpen van dagvaardingen aan een gerechtsdeurwaarder, enz. Enkel de Klant is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het opstarten, het verderzetten en het afbreken van (gerechtelijke) procedures. Jouw Jurist is geen advocaat.

3.4 Ondanks de zorgvuldigheid van Jouw Jurist kan niet worden uitgesloten dat verstrekte Adviezen niet toepasselijk, onjuist of onvolledig zijn. Elk gebruik ervan is uitsluitend op risico van de Klant. Louter laatstgenoemde is aansprakelijk voor diens genomen keuzes.

3.5 Het inwinnen van Advies per telefoon is in beginsel beperkt tot een maximum van 10 minuten voor een Kort Advies en tot een maximum van 15 minuten voor een Uitgebreid Advies. Het bestuderen van stukken is steeds beperkt tot Nederlandstalige teksten op A4 formaat in een gebruikelijke lettergrootte (minimaal 11) en dit tot maximaal 5 pagina’s in gebruikelijk formaat. Een consultatie in persoon is in beginsel steeds beperkt tot maximaal 45 minuten. Bij overschrijding van voornoemde limieten is Jouw Jurist gerechtigd bijkomend te factureren.

3.6 De Klant verklaart zich ermee akkoord dat de bepaling van het voorwerp van de dienstverlening, en de eventuele aanpassing en/of uitbreiding ervan, vormvrij kan gebeuren en onder meer kan blijken uit correspondentie, uit stukken, uit de – ook stilzwijgende – aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen en/of betalingsverzoeken. Jouw Jurist maakt onder meer gebruik van verscheidene elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail en een onlinefacturatiesysteem. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk het gebruik en de waarde van deze communicatiemiddelen. De Klant aanvaardt dat elektronische back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

3.7 Jouw Jurist kan zijn aanbod doen via een offerte, de website van Jouw Jurist, e-mail, enz. De Klant verklaart zich akkoord met dit aanbod dat door Jouw Jurist is gedaan door middel van een opdrachtbevestiging. Deze opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties. Indien de formulieren die op de website staan worden ingevuld en doorgestuurd, houdt dit een uitdrukkelijke opdrachtbevestiging in en derhalve een gesloten overeenkomst tussen Jouw Jurist en de Klant.

3.8 Er kunnen geen wijzigingen worden aangebracht in de opdracht, tenzij mits de onderlinge overeenstemming tussen Jouw Jurist en Klant.

3.9 Jouw Jurist is gerechtigd de door de Klant betaalde bedragen en voorschotten te behouden wanneer de Klant afziet van het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de Klant een consument is in de zin van het Wetboek van economisch recht is de Klant gerechtigd een gelijkwaardig bedrag aan schadevergoeding te ontvangen van de Jouw Jurist wanneer deze laatste afziet van het uitvoeren van de overeenkomst.

3.10 Een individuele offerte is enkel geldig ten aanzien van de persoon of personen tot wie de offerte is gericht. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de individuele offerte zelf, of bij gebreke hieraan, een geldigheidsduur van veertien kalenderdagen na datum van verzending.

3.11 Behoudens andersluidende overeenkomst bedraagt de levertermijn 15 werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst door Jouw Jurist van alle nodige informatie.

3.12 Jouw Jurist heeft te allen tijde het recht de opdracht in fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, kan Jouw Jurist de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de voorafgaande fase heeft betaald en/of goedgekeurd.

3.13 Tenzij uit de aard van de betreffende opdracht zonder enige mogelijke twijfel blijkt dat het om een resultaatsverbintenis gaat, dan wel dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd, zijn de verbintenissen van Jouw Jurist geen resultaatsverbintenissen doch louter inspanningsverbintenissen.

Artikel 4 – Informatieverstrekking

4.1 De Klant verstrekt aan Jouw Jurist, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, spontaan en stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van de dienstverlening mogelijk te maken. Jouw Jurist is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Klant.

Artikel 5 – Onderlinge vertegenwoordiging

5.1 Wanneer Jouw Jurist in een dossier de belangen van meerdere Klanten behartigt, dan vertegenwoordigen deze Klanten elkaar onderling, in het bijzonder ook nopens uitwisseling van informatie, het geven van goedkeuring aan ontwerpteksten en het geven van goedkeuring voor bepaalde handelingen. Dit is in het bijzonder zo wanneer de betreffende Klanten echtgenoten, samenwonenden, familieleden, zakenpartners, partijen bij eenzelfde overeenkomst, leden van eenzelfde (vennootschaps)orgaan, verbonden vennootschappen, vennootschap en achterman zijn.

5.2 Indien verschillende personen en/of rechtspersonen gelijktijdig als opdrachtgever en/of als Klant optreden, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot alle verplichtingen voortspruitend uit de overeenkomst. Als een factuur of betalingsverzoek op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt geschreven blijft de besteller hoofdelijk en ondeelbaar met de derde opzichtens Jouw Jurist gehouden tot het naleven van alle verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 6 – Beroep op derden

6.1 Jouw Jurist is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten, wat bovendien betekent dat Jouw Jurist de volledige vrijheid heeft om beroep te doen op de diensten van derden indien dit nodig is voor de goede uitvoering van de opdracht.

6.2 De inschakeling van derden gebeurt in naam en voor rekening van de Klant die geacht wordt rechtstreeks met deze derden te hebben gecontracteerd. Alle vergoedingen en/of erelonen en kosten van deze derden zijn integraal ten laste van de Klant en zullen in de regel rechtstreeks door de Klant betaald worden aan deze derden. Indien zij door Jouw Jurist voorgeschoten zouden worden, zullen zij derhalve worden doorgerekend aan de Klant.

6.3 Jouw Jurist kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke tekortkomingen van derden die door Jouw Jurist worden ingeschakeld, zelfs niet indien deze derden hun vergoeding en/of erelonen en kosten aan Jouw Jurist zouden aanrekenen en/of deze derden als een onderaannemer van Jouw Jurist aanzien zouden worden.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

7.1 De vergoeding voor de afname van goederen en/of diensten van Jouw Jurist wordt in beginsel geregeld door de rechtsfiguur van de partijbeslissing.

7.2 Jouw Jurist behoudt zich het recht voor om aan de Klant voor de aanvang van en in de loop van zijn werkzaamheden een voorschot te vragen.

7.3 De uitvoering van iedere opdracht wordt in beginsel voorafgegaan door de betaling van het totaal verschuldigde bedrag door de Klant, minstens betaling van de voorschotten.

7.4 De kosten die Jouw Jurist heeft voorgeschoten aan derden, worden aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten.

7.5 Indien voor een bepaalde opdracht een vaste prijs is overeengekomen en het verlenen van de diensten of producten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht te kunnen worden onder de vaste prijs te vallen, worden betrokken extra werkzaamheden bijkomend gefactureerd.

7.6 Jouw Jurist kan te allen tijde beslissen om de tarieven aan te passen. Deze nieuwe tarieven worden louter toegepast op iedere nieuwe, toekomstige opdracht en er wordt geen afbreuk gedaan aan de bestaande geldige offertes.

7.7 Jouw Jurist kan elektronisch factureren. In geval van elektronische factuur zal deze het enige, originele exemplaar van de factuur vormen, en zal deze de wettelijke betekenis en draagwijdte van factuur hebben. De Klant aanvaardt het gebruik en de bewijskracht van de elektronische factuur. De elektronische facturen worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de Klant opgeeft. De Klant zal er zorg voor dragen dat dit e-mailadres alleen toegankelijk is voor personen die kennis mogen nemen van deze gegevens. De ontvangst van de elektronische facturen is afhankelijk van bepaalde technische vereisten ten aanzien van de computer en verbinding met het internet van de Klant. De Klant kan kennisnemen van deze technische voorwaarden die van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor de naleving van deze vereisten en voor het gebruik van zijn hard- en software. Jouw Jurist verbindt er zich toe de authenticiteit van de herkomst en integriteit van de inhoud van de uitgeschreven facturen, alsmede de leesbaarheid ervan, te waarborgen.

7.8 Alle facturen en betalingsverzoeken zijn te betalen binnen veertien kalenderdagen vanaf de facturatiedatum, dan wel de datum van het betalingsverzoek. Jouw Jurist kan evenwel steeds een kortere betalingstermijn bepalen zonder motivering.

7.9 Indien de Klant niet akkoord gaat met een factuur of betalingsverzoek dient hij deze binnen de veertien na de dagtekening ervan schriftelijk en gemotiveerd te protesteren, bij gebreke waarvan zij onherroepelijk als aanvaard zal worden beschouwd.

7.10 Jouw Jurist kan administratieve kosten aanrekenen voor het verzenden van bijkomende facturen, duplicaten, herinneringen, ingebrekestellingen en voor het opmaken van een afbetalingsplan. 

7.11 Alle buitengerechtelijke invorderingskosten vallen ten laste van de Klant.

7.12 Bij gebreke aan tijdige betaling door de Klant wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met tien procent, met een minimum van vijfentwintig euro, en dit onverminderd het recht om vergoeding te vorderen voor de werkelijke schade.

7.13 Bij gebreke aan tijdige betaling door de Klant heeft Jouw Jurist het recht om, zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van haar werkzaamheden te schorsen tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij de overeenkomst met de Klant te beëindigen met onmiddellijke ingang. Jouw Jurist is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de Klant.

7.14 Bij gebreke aan tijdige betaling is Jouw Jurist gerechtigd om een interest in rekening te brengen, al naargelang het geval, overeenkomstig het bepaalde bij wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, dan wel aan de wettelijke intrestvoet vanaf de dag van de aangetekende ingebrekestelling bij Klanten die consumenten zijn in de zin van het Wetboek van Economisch Recht en dit tot op de datum van volledige betaling.

7.15 De ontijdige betaling van een factuur/betalingsverzoek en/of de niet naleving van een afbetalingsplan heeft tot gevolg dat alle andere facturen/betalingsverzoeken, ook al werd daarvoor een betalingstermijn verleend of een betalingsplan opgesteld, onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar worden en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

7.16 Gedeeltelijke betalingen zullen eerst als vergoeding voor interesten en schadebeding worden beschouwd en daarna slechts als afkorting op de hoofdsom van de facturen of betalingsverzoeken, waarbij deze betalingen dan vervolgens worden toegerekend aan de laatste uitgegeven factuur of betalingsverzoek die nog openstaat.

7.17 Bij dossiers waarbij zich internationale aspecten of internationale elementen voordoen wordt een toeslag aangerekend van 250 euro. Dossiers met internationale aspecten zijn bijvoorbeeld dossier waarbij de Klant in het buiteland zijn adres of maatschappelijke zetel heeft, scheidingen waarbij het huwelijk werd voltrokken in het buitenland of waarbij een echtgeno(o)t(e) in het buitenland verblijft, enz. Deze opsomming is niet-limitatief. Deze toeslag dient op de eerste vraag van Jouw Jurist te worden voldaan.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

8.1 Alle materialen ontwikkeld door Jouw Jurist en/of ter beschikking gesteld door Jouw Jurist zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en kunnen enkel worden gebruikt voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het is de Klant niet toegestaan om de door Jouw Jurist gemaakte Adviezen, nota’s, contracten, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden, ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming of licentie, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken anders dan in het kader van de aan Jouw Jurist toegekende opdracht.

8.2 Het ongeautoriseerde gebruik zal aanleiding geven tot een nieuwe facturatie, voor iedere vastgestelde schending apart, en dit ten belope van het gehanteerde tarief vermeerderd met een toeslag van vijfentwintig procent en dit onverminderd het recht om vergoeding te vorderen voor de werkelijke schade. De Klant is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Jouw Jurist is uitsluitend aansprakelijk voor: zware fout, opzet, zware fout van een aangestelde, opzet van een aangestelde, en, behoudens overmacht, het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de essentiële prestaties van de overeenkomst vormt.

9.2 De aansprakelijkheid van Jouw Jurist is steeds beperkt tot de directe en voorzienbare schade. Jouw Jurist is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade of immateriële schade. Onder indirecte schade moet men ten minste volgende schade verstaan, zonder limitatief te zijn: elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële en/of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van klanten, gemiste kansen, gemiste besparingen, enz.

9.3 De aansprakelijkheid van Jouw Jurist voor de voorzienbare en directe schade kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde diensten (excl. btw) waarbij de fout zich voordoet, en dit met een maximum van duizend euro. Bij opdrachten voor langere tijd en/of Abonnementen is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de afgelopen maand met een maximum van vijfhonderd euro.

9.4 Binnen de veertien kalenderdagen na oplevering, of dagtekening van de factuur of het betalingsverzoek, dan wel binnen de veertien kalenderdagen na de ontdekking van de fout, indien de Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, dient de Klant Jouw Jurist op gemotiveerde wijze in gebreke te stellen bij een ter post aangetekende zending en Jouw Jurist hierbij een redelijke termijn te verschaffen om te reageren. Indien de Klant hieraan niet voldoet wordt de Klant geacht de verrichte werkzaamheden, facturen en/of betalingsverzoeken te hebben geaccepteerd en zal de Klant geen enkele vordering lastens Jouw Jurist meer kunnen instellen tot het bekomen van schadevergoeding/schadeloosstelling.

9.5 Indien de Klant door een contractuele en/of buitencontractuele fout de aansprakelijkheid van Jouw Jurist in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om Jouw Jurist te vrijwaren van elke schade die Jouw Jurist hierdoor zou kunnen oplopen.

9.6 In geval van overmacht is Jouw Jurist gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de overmacht van blijvende aard is en gedurende meer dan negentig dagen aanhoudt, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven. Prestaties die reeds door Jouw Jurist werden geleverd worden in dat geval in verhouding aangerekend aan de Klant.

9.7 De beperkingen van aansprakelijkheid waarin onderhavige algemene voorwaarden voorziet, zullen steeds geïnterpreteerd worden in de zin dat zij rechtsgeldig zijn. Ingeval een beperking van aansprakelijkheid in bepaalde hypotheses niet rechtsgeldig zou zijn, zal dergelijke hypothese geacht worden niet bedoeld te zijn.

9.8 Partijen interpreteren de bedingen uit de onderhavige algemene voorwaarden steeds zodanig dat zij conform alle dwingende wettelijke bepalingen en normen van openbare orde zijn.

Artikel 10 – Beëindiging

10.1 Onverminderd alle andere gemeenrechtelijke beëindigingswijzen van de overeenkomst tussen Jouw Jurist en de Klant hebben zowel de Klant als Jouw Jurist het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen. Zulks is niet van toepassing op de Abonnementen.

10.2 Ingeval de Klant een consument is in de zin van het Wetboek van economisch recht kan Jouw Jurist de overeenkomst evenwel slechts beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 kalenderdagen onverminderd het recht van Jouw Jurist om haar werkzaamheden in de tussentijd te schorsen, moest de Klant in gebreke zijn, of om de overeenkomst te doen ontbinden wegens ernstige wanprestatie.

10.3 De Klant is verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. Jouw Jurist maakt gebeurlijk een eindfactuur of eindbetalingsverzoek op en bezorgt deze aan de Klant.

10.4 Jouw Jurist archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart het voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen aan de Klant terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem gearchiveerd te worden. Na de periode van vijf jaar worden het dossier en de originelen definitief vernietigd.

10.5 Jouw Jurist is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst tussen haar en de Klant, behoudens ingeval zij omwille van wanprestatie lastens haar ontbonden zou worden.

10.6 De beëindiging van de overeenkomst tussen Jouw Jurist en de Klant en van de eruit volgende verbintenissen, ongeacht de oorzaak ervan, bevrijdt de partijen niet van de afspraken die ze hebben gemaakt rond de gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst en de eruit volgende verbintenissen.

Artikel 11 – Wijziging/aanvulling

11.1 Jouw Jurist behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. Ingeval van wijziging en/of aanvulling brengt Jouw Jurist de nieuwe tekst ter kennis van de Klant. Dit kan via de website van Jouw Jurist. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de nieuwe tekst, wordt de Klant geacht te hebben ingestemd met de nieuwe tekst en bindt deze de Klant voor de toekomst.

Artikel 12 – Nietigheid, ongeldigheid, onafdwingbaarheid of tegenstrijdigheid

12.1 Indien één of meerdere bedingen van de algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de rechtsgeldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.

12.2 Zowel Jouw Jurist als de Klant engageren zich om dergelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.

12.3 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden naar de geest van de algemene voorwaarden.

12.4 Situaties die niet in de algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden.

Artikel 13 – Abonnementen

13.1 Dit artikel is louter van toepassing op de Abonnementen van Jouw Jurist.

13.2 Al naar gelang het gekozen Abonnement heeft de Klant recht op een vast aantal vooraf bepaalde Adviezen per maand. Dit aantal is een maximum per maand. De maand gaat in op de eerstvolgende dag na de dag van aankoop van het Abonnement. Indien de Klant in een gegeven maand slechts deels gebruik maakt van zijn Abonnement, zijn de niet gebruikte maandelijkse Adviezen niet overdraagbaar naar de volgende maand of naar de toekomst.

13.3 Het Abonnement wordt aangegaan voor de duur van 1, 3, 6 of 12 maanden en wordt telkens stilzwijgend verlengd met dezelfde respectievelijke duurtijd van de initiële overeenkomst. Het Abonnement is opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. Opzegging kan enkel schriftelijk via e-mail of per post geschieden. Als eerste dag van de opzegperiode geldt de eerstvolgende dag na de dag dat de wederpartij de opzegging heeft ontvangen. Nadat de Klant het Abonnement heeft opgezegd, behoudt hij toegang tot de voordelen van het Abonnement tot het einde van het Abonnement. Er volgt nooit enige terugbetaling of creditering van gelden voor het Abonnement.

13.4 Facturering van het Abonnement geschiedt vooraf per 1, 3, 6 of 12 maand. Jouw Jurist behoudt zich het recht voor om een Abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen of te schorsen, zonder terugbetaling van reeds betaalde vergoedingen, indien de Klant op oneigenlijke wijze gebruik maakt van het Abonnement en/of niet tijdig de door Jouw Jurist uitgeschreven facturen of betalingsverzoeken voldoet. In dat geval worden alle door de Klant nog verschuldigde bedragen direct opeisbaar.

13.5 Jouw Jurist heeft het recht om de tarieven voor lopende Abonnementen te wijzigen. Indien dit echter verhogingen van meer dan 10% zijn, kan de Klant binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving tot tariefverhoging het Abonnement met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.

13.6 Jouw Jurist is te allen tijde gerechtigd om de inhoud van een Abonnement zonder voorafgaande toestemming van de Klant te wijzigen. Jouw Jurist zal de Klant informeren over deze wijzigingen.

Artikel 14 – Herroepingsrecht

14.1 Voor de Klanten die consument zijn in de zin van het Wetboek van economisch recht, en die met Jouw Jurist een overeenkomst op afstand hebben afgesloten, geldt:

14.1.1 Conform art. VI.53 WER kan in dat geval geen herroepingsrecht worden uitgeoefend voor onder meer volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

14.1.2 Voor dienstenovereenkomsten geldt dat zowel met een betaling als met een opdrachtbevestiging de Klant zijn uitdrukkelijke voorafgaande instemming geeft ter uitvoering van deze dienstenovereenkomst, bovendien erkent de Klant dat hij geen herroepingsrecht heeft voor deze dienstenovereenkomst zodra Jouw Jurist deze dienstenovereenkomst heeft uitgevoerd.

14.1.3 Indien het herroepingsrecht wel van toepassing is, geldt dat de Klant het recht heeft om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst werd gesloten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Jouw Jurist via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan via het onderstaand modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen):

— Aan Jouw Jurist Peperstraat 44 te 9000 Gent

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) ….

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*) …

— Naam /Namen consument(en) …

— Adres consument(en) …

— Datum …

— Handtekening van consument(en) … (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) Doorhalen wat niet past.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Jouw Jurist betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal aan de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Let op, dit herroepingsrecht telt niet voor digitale goederen.

Artikel 15 – Diversen

15.1 Ingeval van verandering van de toestand van de Klant, zoals overlijden, onbekwaamheid, faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, fusie of splitsing, gehele of gedeeltelijke inbeslagname van zijn vermogen of indien de Klant een of meerdere van zijn verbintenissen niet nakomt, behoudt Jouw Jurist zich het recht voor om elke overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd, wegens het loutere feit dat een der voormelde gebeurtenissen zich voordoet, ontbonden te verklaren, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van Jouw Jurist op schadeloosstelling. Indien Jouw Jurist van haar voormeld recht gebruik maakt, zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn op datum van de verzending van de brief of de e-mail die daartoe door Jouw Jurist aan de Klant wordt gericht.

15.2 Indien Jouw Jurist in bepaalde gevallen of op bepaalde momenten niet de strikte naleving van de algemene voorwaarden afdwingt, betekent zulks niet dat Jouw Jurist het recht zou verliezen om steeds de stipte naleving van de bepalingen van de algemene voorwaarden te verlangen.

15.3 Uit de titels bij de artikels van onderhavig algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden geput.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Alle overeenkomsten tussen Jouw Jurist en de Klant, hun totstandkoming, uitlegging, uitvoering, beëindiging en gevolgen incluis, zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

16.2. Het Weens Koopgedrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.3 In geval van enig geschil wordt door de partijen alles in het werk gesteld tot een minnelijke oplossing te komen.

16.4 Indien een geschil voor de rechter wordt gebracht zal dit enkel worden gebracht voor de rechters van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen Jouw Jurist zijn adres heeft.

Artikel 17 – Disclaimer en auteursrecht

De modeldocumenten aangeboden in onze webshop dienen niet als juridisch advies geïnterpreteerd te worden. Jouw Jurist is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van deze documenten, tenzij deze gekocht zijn met de optie ‘ondersteuning’. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het niveau van de verleende ondersteuning. Voor specifiek juridisch advies raden we aan om contact op te nemen met een bevoegde advocaat die advies kan geven afgestemd op uw unieke situatie.

Jouw Jurist heeft het exclusieve auteursrecht op de inhoud van deze website, inclusief het ontwerp en alle content. Het gebruik van de website of delen ervan, in enige vorm, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jouw Jurist verboden.

© 2024 Jouw Jurist (https://www.jouwjurist.be). Alle rechten voorbehouden.