Algemene voorwaarden offerte voorbeeld

//

Jouw Jurist

Wil je een offerte doorsturen, maar ben je bang dat deze misbruikt zal worden of dat je bepaalde rechten verliest of ongewilde verplichtingen aangaat? Dan zijn algemene voorwaarden een uitstekende manier om jezelf in te dekken! 

Dit algemene voorwaarden offerte voorbeeld is een goede eerste aanzet om jezelf in te dekken. Wil je er zeker zijn dat de algemene voorwaarden van je offerte je optimaal indekken en geldig zijn? Laat deze dan op maat opstellen door een expert van Jouw Jurist! 

Neem nu contact op via info@jouwjurist.be of het onderstaande contactformulier en wij stellen deze op tegen een transparante en betaalbare prijs! 


Gratis voorbeeld algemene voorwaarden offerte

1. Geldigheid Offerte

Deze offerte is strikt geldig voor een periode van [x] dagen vanaf de datum van uitgifte. Na deze periode is de opdrachtnemer niet gebonden aan de voorwaarden van de offerte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Omvang van Werkzaamheden

Deze offerte omvat een gedetailleerde beschrijving van de te leveren diensten en/of producten. Eventuele wijzigingen in de omvang van de werkzaamheden na acceptatie van de offerte kunnen leiden tot herziening van de overeenkomst, inclusief aanpassing van de kosten en tijdsplanning.

3. Prijzen en Betaling

Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere mogelijke heffingen. Betalingsvoorwaarden worden duidelijk aangegeven, met een termijn voor aanbetalingen en eindbetalingen. Bij niet-tijdige betaling behouden we ons het recht voor om rente en incassokosten in rekening te brengen.

4. Annulering en Wijzigingen

Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever na acceptatie van de offerte kan leiden tot kosten, afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. Wijzigingen door de opdrachtgever na acceptatie kunnen extra kosten en vertragingen met zich meebrengen.

5. Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst, verlies van data, en schade door bedrijfsstagnatie.

6. Overmacht

In gevallen van overmacht, zoals natuurrampen, oorlogen, stakingen en extreme weersomstandigheden, zijn we vrijgesteld van onze verplichtingen zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de opdrachtgever.

7. Intellectueel Eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op de resultaten van de werkzaamheden behoren toe aan de opdrachtnemer. Gebruik van deze resultaten door de opdrachtgever is alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

8. Vertrouwelijkheid

Beide partijen verbinden zich tot strikte geheimhouding van alle informatie en gegevens die zij van elkaar verkrijgen. Informatie mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gedeeld met derden.

9. Toepasselijk Recht en Geschillen

Deze overeenkomst valt onder het recht van [land van opdrachtnemer]. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in [plaatsnaam].

1o. Wijziging van Voorwaarden

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Wijzigingen worden effectief zodra ze schriftelijk zijn meegedeeld aan de opdrachtgever of, indien dit niet plaatsvindt, wanneer de opdrachtgever na de wijziging gebruik maakt van de diensten van de opdrachtnemer.

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om zich regelmatig op de hoogte te stellen van de actuele algemene voorwaarden.

11. Geschilbeslechting

In het geval van een geschil dat voortvloeit uit of in verband staat met deze overeenkomst, zullen de partijen eerst trachten het geschil in der minne te regelen door middel van onderhandelingen.

Indien het geschil niet binnen een redelijke termijn wordt opgelost, kan het worden voorgelegd aan een bemiddelaar of, indien bemiddeling niet tot een oplossing leidt, aan de bevoegde rechter, zoals gespecificeerd in de clausule ‘Toepasselijk Recht en Geschillen’.

Disclaimer

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld als een voorbeeld en zijn ter informatie verstrekt. Het gebruik van deze algemene voorwaarden is volledig op eigen risico. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte of gevolgenschade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze voorbeeldvoorwaarden. Het wordt sterk aanbevolen om juridisch advies in te winnen en deze voorwaarden aan te passen aan uw specifieke omstandigheden en de geldende wet- en regelgeving. 

Door gebruik te maken van deze voorbeeldvoorwaarden erkent u dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor fouten of omissies in de inhoud van deze voorwaarden of voor enige vorm van verlies die u zou kunnen lijden als gevolg van het gebruik ervan.

Geef een reactie